Chương trình hỗ trợ

Các chương trình hỗ trợ dành cho đối tác, nhà cung cấp của Liver gồm có:

  • Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm mới
  • Tổ chức các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, ra mắt cho các sản phẩm

Ngoài ra, Liver còn có các chương trình hỗ trợ riêng tùy theo yêu cầu của đối tác, nhà cung cấp.